کالاهای جدید

آجیل شیرین

170,000  تومان

آجیل چهار مغز

179,000  تومان

آجیل ممتاز

118,800 تومان
110,000  تومان

آجیل مخلوط معمولی

81,750 تومان
75,000  تومان

آجیل مخلوط

80,250 تومان
75,000  تومان

آجیل مخلوط

آجیل مخلوط